Konst

En keramiker och skogen

 

Keramikern Christina Larsson har fått i uppdrag att skapa två konstverk till Kulturhuset Storbrunn. Det två utsmyckningarna heter ”En stam av ask” och ”Vad betyder ett träd”.

Gå i skogen
Christina själv växte upp med den västerbottniska skogen vid knuten. Den var hennes allra bästa lekplats och största äventyr. Som barn ”ägde” och älskade hon gläntorna, bergknallarna, träden och stigarna! Vattnen var mindre insjöar och tjärnar. Havet kom hon ytterst sällan till och närmade sig den med stor tvekan. Som vuxen har hon som många andra vindlat mellan stad och landsbygd, men valt att sedan 1994 bo på landet. Det är skogen som drar!

Sedan 2012 har Christina jobbat med skog i fokus. Hennes utställningar har handlat om skogsbränder, Allemansrätten, picknick, och dokumentation av värdefulla träd. Alla utställningar har behandlat människans påverkan på- och förhållande till skog och det komplicerade förhållande som finns mellan skogsindustri och den vanliga människan.

Läs mer om Christina och hennes arbete på www.keramikerchristinalarsson.nu

En stam av ask
För konstverket ”En stam av ask” kommer Christina att jobba med askträd. Slutprodukten blir en stam av genomlyst porslin med barkavtryck från flera olika askträd. De olika avtrycken görs av vildväxande träd och parkträd från Östhammars kommun.

Askens betydelse i det förkristna Norden var enastående och praktfull! Inom fornnordisk mytologi berättas det om världsträdet Yggdrasil, en ask som innefattar hela världen. Den är hemvist till alla världens varelser och vid en av dess tre rötter sitter nornorna Urd, Skuld och Verdandi som spinner livets trådar. Från trädets höga grenar, som täcker hela himlen, faller honungsdagg. Asken har även en viktig roll i människans skapelseberättelse: gudarna Oden, Vile och Ve formade de första människorna av två trädstammar som de fann på en havsstrand – en ask och en alm. Gudarna gav dem namnen Ask och Embla.

Så praktfull som askens kulturhistoriska roll är, lika oroväckande bekymmersam är trädets situation idag. Sedan 2010 är både asken och almen rödlistad i Sverige på grund av aggressiva svampangrepp, askskottssjuka och almsjuka, som förväntas reducera bestånden radikalt.

Vad betyder ett träd?
Utsmyckningen ”Vad betyder ett träd” ska handla om människors personliga förhållande till träd och skog i Östhammars kommun.

Konstprojektet består av två delar. I första skedet kommer boende i kommunen att bjudas in att bidra med sin personliga berättelse om ett träd eller ett skogsparti som betyder något extra. Från vart och ett av dessa träd kommer sedan ett avtryck i lera att tas och sammanfogas till ”stamtavlor” av Christina. Tillsammans med berättelserna ska ”stamtavlorna” placeras i det nya kulturhuset.

Du kan också vara delaktig i arbetet med detta konstverk. Vilket träd vill du berätta om? Den 17 augusti börjar vi samla vi in förslag på träd från kommunen som ska avgjutas och bli en del av konstverket. Ut och ta en bild på just ditt speciella träd! Lämna in ditt förslag här.

Glöm inte att följa Christinas arbete med ”En stam av ask” på Instagram @storbrunn

På foto nedan: Christina Larsson
Fotograf: Kenneth Gunnarsson